รู้จัก TEN Print
Wednesday, 12 February 2014 00:00

 

Why “Thailand Evaluation Network (TEN)” exists
การประเมิน เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการวางแผนนโยบายและการจัดการ เนื่องจากผลที่ได้จะนำไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม ผลของการประเมินยังช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีคุณค่าในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การสนับสนุนโครงการหรือแผนงานต่างๆ ในอนาคต และยังช่วยชี้ให้เห็นความสำคัญของแต่ละโครงการหรือแผนงานตามลำดับก่อนหลัง อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของเงินทุนผลการประเมินยังช่วยชี้ให้เห็นว่าโครงการหรือแผนงานใดควรจะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนเร่งด่วน อีกทั้งยังสามารถเป็นตัวชี้วัดคุณภาพในการจัดการ หรือการให้บริการ ซึ่งนำไปสู่แนวทางในการปรับปรุงโครงการหรือแผนงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

เนื่องจากในปัจจุบัน ผลของการประเมินได้ถูกนำเสนอในแง่ของผลเชิงบวกที่พึงประสงค์เป็นหลัก และหลีกเลี่ยงผลเชิงลบ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของนโยบาย โครงการ แผนงาน หรือ หน่วยงานที่ถูกประเมิน ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการประเมินที่แท้จริงจึงถูกบิดเบือนและได้ผลการประเมินที่ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ

ดังนั้น การส่งเสริมวิธีการประเมินที่มีคุณภาพ เป็นกลาง มีความโปร่งใส ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการประเมินแห่งชาติ(TEN) จะเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


 

TEN เกิดจากความร่วมมือจาก 3 สถาบัน ได้แก่
สถาบันคลังสมองของชาติ (Knowledge Network Institute of Thailand)
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (Thailand Research Fund)

* ปัจจุบันเครือข่ายได้มี สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) เข้ามาช่วยสนับสนุน


 
 
TEN มุ่งหวังให้เกิดการรวมกลุ่ม/เครือข่ายการประเมินแห่งชาติ ให้เกิดการพัฒนายกระดับการประเมินในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นกลไกในการปรับปรุงนโยบาย โครงการ แผนงาน และยุทธศาสตร์ ของภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชน

Who “TEN” are
TEN ทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และร่วมกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง รูปแบบ รวมถึงกิจกรรมเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม/เครือข่ายการประเมินแห่งชาติ และสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

 

 

Core member หรือกลุ่มสมาชิกผู้ก่อตั้ง
  • จัดทำเป้าหมาย หน้าที่ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  • จัดหาแนวทาง วิธีการที่แตกต่าง หลากหลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • ร่วมมือกับ TEN ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
 
 
General member หรือกลุ่มสมาชิกทั่วไป เป็นกลุ่มผู้ประสงค์ที่จะเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรม และรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในศาสตร์การประเมิน และช่วยผลักดันให้เกิดมาตรฐาน จรรยาบรรณ และคุณธรรมด้านการประเมินในประเทศไทย

 
What and How “TEN” will do
  • สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านการประเมินในทุกระดับ พัฒนาความรู้ ทักษะ และวิธีการในการประเมิน เพื่อนำไปสู่การยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานการประเมินในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล กิจกรรมของโครงการในอนาคตจะประกอบไปด้วย การแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ดี(sharing good practices) การถอดบทเรียน (lessons learned) การสัมมนาผ่านเวปไซต์(webinar) การจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ จดหมายข่าว และ การจัดทำฐานข้อมูลนักประเมินแห่งชาติ เป็นต้น
  • ส่งเสริมสร้างความตระหนัก เพื่อสนับสนุน ผลักดันให้เกิดนโยบายการประเมินผล อย่างเป็นระบบ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง นโยบาย แผนงาน และโครงการ นำไปสู่ความเป็นธรรมในสังคม เช่น จัดการอบรมสำหรับผู้บริหารด้านนโยบาย
  • สร้างและพัฒนามาตรฐานการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม