วิสัยทัศน์ Print
Tuesday, 26 July 2011 14:46

วิสัยทัศน์

 


  

  

     เพื่อให้วัฒนธรรมการประเมินได้รับการยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาประเทศ