วัตถุประสงค์ Print
Wednesday, 27 July 2011 16:19

วัตถุประสงค์ของ The TEN

 


  
 1. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเกิดเครือข่ายความร่วมมือ

 2. พัฒนาศาสตร์การประเมิน รวมถึงพัฒนานักประเมินให้ได้มาตราฐานและมีธรรมาภิบาล