พันธกิจ Print
Wednesday, 10 August 2011 09:13

พันธกิจ

 

  1. สร้างวัฒนธรรมการประเมินเพื่อการพัฒนา
  2. ส่งเสริมศักยภาพของนักประเมิน