สมาชิกเครือข่ายการประเมินแห่งชาติ Print
Thursday, 07 February 2013 17:16
Title Name Surname Instutition
Morsebradleymorse072Morse
นายวิชัยลิขิตพรรักษ์โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม.1 กทม.
นางสาวภัทราภรณ์ดอกบัวโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ผศ.ดร.อริศร์เทียนประเสริฐคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
คุณอภัญญาภิญโญสินวัฒน์บริษัท ตยัง เคมี จำกัด
คุณอตินิสภ์ตำนานทองสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
คุณเสาวภาพรักษาพราหมณ์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผศ.ดร.สิรินันท์พงศ์เมธีกุลวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
คุณสิรินทรไชยศักดาฝ่ายประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
คุณโศภิษฐ์สุวรรณเกษาวงษ์สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
รศ.ดร.วิจิตราแดงปรกคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คุณวรลักษณ์คำเลิศลักษณ์กลุ่มงานผู้อำนวยการสำนักงาน/The Division of ARDA Director
คุณรัตนาภรณ์เอกนุชสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณเยาวลักษณ์ศรีรังสิตสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
คุณภาณุส้มเกลี้ยงสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผศ.ดร.พัทธนันท์หรรษาภิรมย์โชคคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รศ.ดร.พักตร์พิมลมหรรณพคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยลัยมหิดล
ผศ.ดร.พงษ์จันทร์อยู่แพทย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คุณประวีณาอินทร์ยิ้มสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
คุณปณิตาล่ำซำศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
คุณบุษยาศรีอนันต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณนิตยาพุทธโกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คุณจุฬาลักษณ์การสะสมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
รศ.ดร.กัญญดาอนุวงศ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณกมลมาศใจเย็นUnited Nations Development Programme
Ms.YumikoKanemitsuUN Women
Ms.TuocPham ThiProject "Monitoring and Evaluation for Management of the Agriculture and Rural Development Sector -Phase II" (MESMARD), Department of Planning, Ministry of Agriculture and Rural Development
Mr.TrinhDang DinhDepartment of Planning, Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)
Mr.ThangNguyen ManhProject "Monitoring and Evaluation for Management of the Agriculture and Rural Development Sector -Phase II" (MESMARD), Department of Planning, Ministry of Agriculture and Rural Development
Ms.NgaNguyen Thi ThuyProject "Monitoring and Evaluation for Management of the Agriculture and Rural Development Sector -Phase II" (MESMARD), Department of Planning, Ministry of Agriculture and Rural Development
Ms.MiriamAmineGerman Evaluation Institute for Development Cooperation
Mr.MichaelMinerIBA Development
Ms.MelindaMacDonaldIBA Development
Ms.DungNguyen ThiDepartment of Planning, Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)
Ms.AnaCoghlanThe Asia Foundation
Mr.AlexandreRoyGovernment of Canada
สิริมามงคลสัมฤทธิ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 คลองหลวง ปทุมธานี 12121
นางสาวจินตนาพัฒนาธรชัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ผู้ประสานงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
คุณพจนา สุจำนงค์สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลงสถาบันคลังสมองของชาติ
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
คุณปรียานุช รัชตะหิรัญคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิชคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณนิตยา พุทธโกมาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร.ทิวาพร สุทธิวงศ์ ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คุณทัศนีย์ พิกุลกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
คุณชญาดา กาวีวงศ์สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Ms.VictoriaJuatUNICEF Thailand Country Office
Ms.Thi Thu Huong BuiCenter for Development Assistance (CDA)
Ms.TaniaTamUnited States Agency for International Development (USAID)
SomphavanhKeobouasamaiDepartment of Planning, Ministry of Planning and Investment, Lao PDR
OulaSomchanmavongDepartment of Planning, Ministry of Planning and Investment, Lao PDR
Mr.NkamleuGuy BlaiseAfrican Development Bank
Mr.MichaelJ ColeCurtin University, Perth Australia
Ms.Maria Cecilia DyOIE Sub-Regional Representation for South East Asia c/o กรมปศุสัตว์
Mr.FrankNoijIndependent Consultant
BouphavanhKeomixayDepartment of Planning, Ministry of Planning and Investment, Lao PDR
รศ.ดร.อัญชลีสงวนพงษ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดร.อัจฉริยาอักษรอินทร์ฝ่ายประเมินผลองค์กร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ดร.อังคณาสุขเสวีสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณอรวิชญ์พาริหาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ดร.อนุวัฒน์ผิวอ่อนศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คุณอธิปัตย์อุทัยรัตน์สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
คุณสุวารีวงศ์โรจนานันท์สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คุณสุรีรัตน์ชะนะมาฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ดร.สิริรัตน์เกียรติปฐมชัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดร.สายฝนวิบูลรังสรรค์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.สรศักดิ์โล่ห์จินดารัตน์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
คุณสมถวิลกาญจนาพงศ์กุลสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รศ.ดร.ศิวรักษ์ศิวารมย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ศิริอรสินธุคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
คุณวีร์สุดาธีรเดชกลุ่มงานผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดร.วิโรจะโนชูชาติประเสริฐผลวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
คุณวัลรีทรายสมุทรองค์กร Malteser International
คุณวนาลีเลิศวงษ์ไพศาลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คุณลลนาโรจนไพบูลย์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
คุณรัตนาจิตต์ลดาพิทักษ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ดร.มุกดาสำนวนกลางกลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย กรุงเทพฯ
คุณมนตรีเกิดมีมูลสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นพ.ไพโรจน์เสาน่วมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
คุณพีรัสม์เมตตากลุ่มแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดร.พัชรศักดิ์อาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ดร.พรสิริสืบพงษ์สังข์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณปิยธิดาถิระรณรงค์สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
คุณปาริชาติตั้งกฤษณขจรสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ดร.ประทานทิพย์กระมลภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.นุกูลบำรุงไทยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.นิธิมาสุ่มประดิษฐ์สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
คุณน้ำฝนกันมาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รศ.ดร.นาฏสุดาเชมนะสิริคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผศ.ดร.นภาพรวาณิชย์กุลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณนภัทรพิศาลบุตรUNICEF Thailand
ดร.นงรามเศรษฐพานิชสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
คุณธฤตรัตนสัคสำนักงานสถิติแห่งชาติ
คุณทัศนีย์ญาณะสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
คุณดำรงค์ตุ้มทองคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณณิชกมลดวงมาลย์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
คุณฑิตฐิตาอังกาบสีสำนักพัฒนาบุคลากรและประสานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
คุณญาณิศาสุขอุดมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน)
รศ.ดร.ชายโพธิสิตาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
คุณชวนชมอาจนรากิจMalteser International
คุณชนินทร์เจียมกนกชัย"Winrock International Liberty Square, Suite 2002"
คุณชฎาธารสุขจรัญศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คุณฉัตรชัยหวังมีจงมีสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.จิรวรรณกิจชัยเจริญภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณจินตนาติระดำรงค์กุลศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผศ.ดร.คนึงนิจภู่พัฒน์วิบูลย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณขนิษฐาฮงประยูรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผศ.ดร.เกศรินทร์อุทริยะประสิทธิ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
คุณกุลวราโชติพันธุ์โสภณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
อภิรดีเทียนทอง
นายจอมทัพขวัญราชวิทยาลัยดุสิตธานี
ดร.วิเชียรสิทธิประภาพรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาววยากรณ์งามจรรยาภรณ์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
นางยุพินรอดป้องสศช.
นางจุฑามาสศรีจำนงค์โรงเรียนบ้านกกทอง สพป.ลย.1 อ.เมืองเลย จ.เลย
จุรีรัตน์ประวาลลัญฉกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
นางสาวศศิธรอุดมทรัพย์สถาบันการจัดการองค์รวม
นายฉัตรศิริปิยะพิมลสิทธิ์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายยุทธศิลป์ชูมณีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นางสาวสุธาวดีจินาญาติ
นางวัชราภรณ์ลวดลายโรงเรียนอุดมดรุณี
นายประเสริฐเฉยดิษวิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้อ
นายปรเมษฐ์บุญนำศิริกิจมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นางภมรรัตน์พริ้งศุลกะองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคอเชียและแปซิฟิค
นางสาวศิริยุพานันสุนานนท์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นายอภิกฤชซองกรมแพทย์ทหารเรือ
ดร.เสฐียรพงษ์ศิวินารพ.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
รศ.ดร.พีรเดชทองอำไพสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
คุณธานินทร์ผะเอมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
รศ.ดร.ชาติชายตระกูลรังสิมหาวิทยาลัยรังสิต
คุณนิสวันต์พิชญ์ดำรงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คุณรีนาบัตรสมบูรณ์ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คุณปริญดาบุตะโยธีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คุณมาลีนาเย็นนาน พาร์กี้ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คุณวรรทณานวลย่องสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คุณรัชนิศแก้วศรีช่วงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คุณประสพศรีรักความสุขสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
คุณอุไรเชื้อเย็นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คุณจันทร์ฉายแย้มอยู่สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คุณอัญจิดาทองรอดสำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ
คุณต้องพิศภิญโญสินวัฒน์มูลนิธิรักษ์ไทย
คุณอภิสิทธิ์โฆษิตชัยยงค์กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ธีระศักดิ์หมากผินกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.เอกชัยวิมลมาลากลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณชาตรีวงษ์แก้วศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คุณวุฒิสิทธิ์ย่อชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณบุญเรืองขาวนวลคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
คุณปรินันท์วรรณสว่างฝ่ายวิจัยและจัดการนโยบาย 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ดร.สุรชัยจูมพระบุตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ.ดร.พัชราพัชราวนิชคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.จันทร์จรัสเรี่ยวเดชะฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผศ.อัญชลีวสุนธราภิวัฒก์กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คุณณัฐพรวิทย์สหมุนีกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คุณนริสาวัจนะรัตน์กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คุณรจิตมหาวิหกานนท์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คุณตรูจิตมหาวิหกานนท์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คุณสุวิทย์ภูมิประเสริฐโชคสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คุณอมราจันทร์เปล่งฝ่ายประเมินผล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
คุณวรางคณาปัญญากรวงศ์ฝ่ายประเมินผล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
คุณสุรางค์โพธิ์พฤกษาวงศ์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คุณวาทกานต์ช่อแก้วกรมการพัฒนาชุมชน
คุณบังอรสุวรรณภาญกูรฝ่ายประเมินผล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
คุณอลิศรานาคสกุลฝ่ายประเมินผล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
ผศ.ดร.อริศร์เทียนประเสริฐสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณจรัสอังกาบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คุณอานนท์บุญชูสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
คุณดวงพรตลอดพงษ์สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
คุณอัจฉราวงษ์เอกสำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
คุณเพื่อนแก้วทองอำไพสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณรุ่งตะวันงามจิตอนันต์กระทรวงศึกษาธิการ
คุณวศินมหัตนิรันดร์กุลเครือข่ายบริการวิศวกร
รศ.ดร.เสมอถาน้อยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณรุ่งเพ็ญเริงพิทยาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปช.) บริษัท ACE Global Consulting
คุณปาริชาติเทพอารักษ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
คุณประภาพรรณวงศาโรจน์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
คุณชาลิสากาปัญญาสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
คุณรสสุวรรณ์คำอาษากรมการพัฒนาชุมชน, กระทรวงมหาดไทย
คุณเสาวภาบุญญฤทธิพงษ์กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน
คุณขวัญดาวล้อเปี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน
คุณสุดเขตแจ้งกระจ่างโครงการสจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณสุจิตราบุญอยู่งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณสุกัญญาคงสวัสด์ภารกิจกลุ่มประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
คุณจันดาราปัญญานุวัฒน์สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
คุณสุดีรอดพลอยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.)
คุณวรทรัพย์จิตต์ประเสริฐสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
คุณจารุวรรณขำเพชรภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ
คุณเกรียงศักดิ์ศิลป์ประสิทธิ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, โครงการที่ปรึกษาด้านการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและเกษตรกรรุ่นใหม่
ดร.ธเนสเตชะเสนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวังพิธิยานุวัฒน์ราชบัณฑิตยสถาน
คุณเกษณีสุจริตจันทร์ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มสธ.
คุณบุษกรนางงามสำโรงกระทรวงสาธารณสุข
รศ.ดร.ศักดิ์ดาจงแก้ววัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.เสนอภิรมจิตรผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คุณภารณีวัฒนาสำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา (สปผ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คุณสุพาพรอรุณรักษ์สมบัติสำนักงานสถิติแห่งชาติ
คุณนิลุบลคุณวัฒน์กระทรวงสาธารณสุข
คุณวรรณาเด่นขจรเกียรติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
คุณสุภาวดีถิระพานิชสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
คุณวีระศักดิ์พุทธาศรีสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
คุณปัทมาเธียรวิศิษฏ์สกุลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
คุณทีปรัตน์วัชรางกูรสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คุณจิตสุดากระจ่างมลกรมการพัฒนาชุมชน
คุณพิมพ์ลักษณ์เฮงสมบูรณ์กรมการพัฒนาชุมชน
คุณสุดารัตน์ล่ำงามกรมการพัฒนาชุมชน
ผศ.ดร.ธีรเดชฉายอรุณคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.สมพรอิศวิลานนท์สถาบันคลังสมองของชาติ
Ms.AdaOcampoUnited Nations Children's Fund (UNICEF Thailand)
คุณเตมิกา สัตยะวิบูลฝ่ายนโยบายสังคม องค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF Thailand)
คุณกานดาสุทธานันต์ฝ่ายนโยบายสังคม องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
ดร.ชัยณรงค์คันธพนิตสถาบันคลังสมองของชาติ
ผศ.ดร.จิตติมงคลชัยอรัญญาสำนักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชนและสังคม (สปกช.)
คุณอาภาวรรณฉวีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คุณชูเนตรศรีเสาวชาติสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค (สพบ.)
ดร.เจริญชัยโขมพัตรภรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร.พร้อมพิไลบัวสุวรรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.อรุณีอ่อนสวัสดิ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายเทพณรงค์นพกรวิเศษสถาบันคลังสมองของชาติ
ผศ.ดร.สาวิตรมีจุ้ยสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รศ.ดร.ดวงพรรณศฤงคารินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
รศ.ดร.เนาวรัตน์พลายน้อยภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.ศุภวัลย์พลายน้อยภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.พัชรินดำรงกิตติกุลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ดร.พีรธรบุญยรัตนพันธุ์สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
คุณดวงใจพัทมุขสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.น่าน กรมการพัฒนาชุมชน
ผศ.นพ.เฉลิมชัยบุญยะลีพรรณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.สุริยะเจียมประชานรากรโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้ มหาวืยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Mr.SimonBakerสถาบันวิจัยประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.สมศักดิ์คูหาสวรรค์เวชสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.ชัชชาลีรักษ์ตานนท์ชัยฝ่ายประเมินผล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
ดร.นงเยาว์เปรมกมลเนตรสถาบันคลังสมองของชาติ
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์สมบัติสมภพคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (เทคโนโลยีพัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณสุริยนต์ธัญกิจจานุกิจสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
คุณธนาภรณ์อธิปัญญากุลภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.สุวรรณาประณีตวตกุลภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.กัมปนาทวิจิตรศรีกมลภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ปราโมชศีตะโกเศศคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คุณวรรษกรภิญโญสินวัฒน์สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
รศ.อรทัยอาจอ่ำสถาบันวิจัยประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.จีรนันท์แกล้วกล้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.สุชาดากรเพชรปาณีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.จินตนาภาโสภณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดร.รวินกานต์ศรีนนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดร.ศศิวิมลวรุณศิริคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณอำภาอุไรศาสตร์ดำรงกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
คุณนรีรัตน์ทับทองกุลกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
รศ.ดร.รัตนะบัวสนธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.สรฤทธจันสุขกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ดร.ปิยะทัศน์พาฬอนุรักษ์สถาบันคลังสมองของชาติ
คุณสุมนาสุดรักกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
นางประภัสสรวงษ์ดีวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
นายชำนาญปาณาวงษ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางนิตยากมลวัทนนิศาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นางสาววัฒนาอาทิตย์เที่ยงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดร.วีรวงศ์พิพิธสุขสันต์มหาวิทยาลัยสยาม
Jirapat''
Administrator''