ประชาสัมพันธ์ "2015 ปีแห่งการประเมินสากล" Print
Monday, 28 July 2014 13:53
evalyear-th
"2015 ปีแห่งการประเมินสากล"


          ด้วย ปี ค.ศ. 2015  EvalPartners ได้ขับเคลื่อน The International Year of Evaluation (EvalYear) หรือ ปีแห่งการประเมินสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการใช้การประเมินเชิงนโยบายที่มุ่งเน้นความเสมอภาค (equity-focused) และการตอบสนองเชิงมิติหญิงชาย (gender-responsive)
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


          นอกจากนี้ EvalPartners ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการนำการประเมินไปใช้ในระดับนโยบายประเทศ (National Evaluation Policies: NEP)
ผู้ที่สนใจสามารถดาว์โหลด กรณีศึกษา NEP ได้ที่