www.tenthailand.net
ประชาสัมพันธ์ "2015 ปีแห่งการประเมินสากล" Print
Monday, 28 July 2014 13:53
evalyear-th
"2015 ปีแห่งการประเมินสากล"


          ด้วย ปี ค.ศ. 2015  EvalPartners ได้ขับเคลื่อน The International Year of Evaluation (EvalYear) หรือ ปีแห่งการประเมินสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการใช้การประเมินเชิงนโยบายที่มุ่งเน้นความเสมอภาค (equity-focused) และการตอบสนองเชิงมิติหญิงชาย (gender-responsive)
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


          นอกจากนี้ EvalPartners ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการนำการประเมินไปใช้ในระดับนโยบายประเทศ (National Evaluation Policies: NEP)
ผู้ที่สนใจสามารถดาว์โหลด กรณีศึกษา NEP ได้ที่
Read more...
 
รู้จัก TEN Print
Wednesday, 12 February 2014 00:00

 

Why “Thailand Evaluation Network (TEN)” exists
การประเมิน เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการวางแผนนโยบายและการจัดการ เนื่องจากผลที่ได้จะนำไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม ผลของการประเมินยังช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีคุณค่าในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การสนับสนุนโครงการหรือแผนงานต่างๆ ในอนาคต และยังช่วยชี้ให้เห็นความสำคัญของแต่ละโครงการหรือแผนงานตามลำดับก่อนหลัง อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของเงินทุนผลการประเมินยังช่วยชี้ให้เห็นว่าโครงการหรือแผนงานใดควรจะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนเร่งด่วน อีกทั้งยังสามารถเป็นตัวชี้วัดคุณภาพในการจัดการ หรือการให้บริการ ซึ่งนำไปสู่แนวทางในการปรับปรุงโครงการหรือแผนงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

เนื่องจากในปัจจุบัน ผลของการประเมินได้ถูกนำเสนอในแง่ของผลเชิงบวกที่พึงประสงค์เป็นหลัก และหลีกเลี่ยงผลเชิงลบ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของนโยบาย โครงการ แผนงาน หรือ หน่วยงานที่ถูกประเมิน ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการประเมินที่แท้จริงจึงถูกบิดเบือนและได้ผลการประเมินที่ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ

ดังนั้น การส่งเสริมวิธีการประเมินที่มีคุณภาพ เป็นกลาง มีความโปร่งใส ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการประเมินแห่งชาติ(TEN) จะเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


 

TEN เกิดจากความร่วมมือจาก 3 สถาบัน ได้แก่
สถาบันคลังสมองของชาติ (Knowledge Network Institute of Thailand)
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (Thailand Research Fund)

* ปัจจุบันเครือข่ายได้มี สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) เข้ามาช่วยสนับสนุน


 
Read more...